רוצים לבטל עסקה ולקבל כספיכם בחזרה?

כל אחד מאתנו בחיים יום יומיים מבצעים עסקאות (בכתב או בעל פה) לרכישת מוצרים או קבלת שירותים בין אם לתקופה קצובה או לתקופה מתמשכת. ולא מעט פעמים אנו נתקלים במצבים שרוצים לבטל את העסקה מסיבה כזו או אחרת בין אם הסיבה נובעת מפגם במוצר או פשוט אי שביעות רצון מהרכישה (שאינה כתוצאה מפגם) ואז העוסק (בית העסק) מסרב להחזיר את הכסף ששילמתם או מגלה תנאי החזר ו/או ביטול עסקה שלא גולו לכם קודם. כאן עולות השאלון האם זה חוקי? האם העוסק (בית העסק) צודק? האם קיים מידע שחובה על בית העסק למסור לצרכן בעת הרכישה? כו’

חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 נותן מענה לכל השאלות הללו ומסדין את עניין בין הצרכן לבין העוסק תוך קביעת מועדים שבמהלכם ניתן לבטל את העסקה, צורת קבלת החזר כספי ששולם לצרכן, דרכי ביטול העסקה, החוק גם קובע הוראות מיוחדות לביצוע עסקאות עם צרכנים שהם: אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, מידע שחובה על העוסק למסור לצרכן בעת הרכישה, איסור על השפעה בלתי הוגנת על הצרכן כגון פניות חוזרות ללקוח בכדי להתקשר עמו בעסקה אל עף שהלקוח ביקש להפסיק פניות אלו, איסור לספק שירות ללקוח בתשלום ללא בקשת הצרכן, איסור הטעית הצרכן וכו’.

כך, סעיף 4 לחוק קובע איזה מידע שחובה על העוסק למסור לצרכן :
(א) עוסק חייב לגלות לצרכן –
(1) כל פגם או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועים לו, המפחיתים באופן משמעותי מערכו של הנכס;
(2) כל תכונה בנכס המחייבת החזקה או שימוש בדרך מיוחדת כדי למנוע פגיעה למשתמש בו או לאדם אחר או לנכס תוך שימוש רגיל או טיפול רגיל;
(3) כל פרט מהותי לגבי נכס שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת;
4ב. עוסק חייב לגלות לצרכן את שמו ומספר הזהות שלו על גבי כל אחד מאלה:
(1) תכתובת מטעמו המופנית לצרכן מסוים; לעניין פסקה זו, “תכתובת” – טופס הזמנה, תעודת אחריות ואישור התקנה;
(2) הצעה מטעמו לכריתת חוזה;
(3) חוזה שעליו הוא חותם;
(4) שובר תשלום באשראי או חשבונית מס.

4ג. (א) עוסק המציע, המציג, או המוכר טובין לצרכן, יציג במקום עסקו, במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, מודעה המפרטת את מדיניותו לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם; במודעה יצוין אם ניתן להחזיר טובין כאמור, לרבות הגבלות להחזרת הטובין, תנאי ההחזרה, אופן וסוג ההחזר שיקבל הצרכן (בחוק זה – מדיניות החזרת טובין); צוין במודעה כי לא ניתן להחזיר טובין, הן בדרך כלל והן במקרים מסוימים, יחולו הוראות סעיף 2(ב2).
(ב) ביקש הצרכן להחזיר לעוסק טובין שלא עקב פגם, בהתאם למדיניות החזרת טובין המפורטת במודעה, והעוסק לא פעל בהתאם לאותה מדיניות, רשאי הצרכן להחזירם לעוסק בתוך שבעה ימים מיום שסורב, והעוסק יהיה חייב להשיב לו את מלוא התמורה שקיבל באופן שבו שילם הצרכן, ובלבד שלא חלה הרעה במצב הטובין; לענין זה, פתיחת האריזה כשלעצמה לא תיחשב כהרעה במצב הטובין, אלא אם כן השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קבע אחרת לגבי טובין או סוגי טובין.
ג. לא הציג עוסק מודעה כאמור בסעיף קטן (א), חזקה כי מדיניותו לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם היא מתן אפשרות לצרכן להחזיר לו את הטובין, וההוראות לפי סעיף קטן (ב) יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים.

דרכי ביטול העסקה על ידי צרכן :
14ט. (א) היתה לצרכן זכות לבטל עסקה לפי חוק זה או לפי חוזה, יאפשר לו העוסק לבטל את העסקה בהודעת ביטול שימסור לו הצרכן בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר העוסק לצרכן לפי סעיף קטן (ד) הנוגע לאותה דרך ביטול (בסעיף זה – הודעת ביטול):
(1) בעל פה – בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק, למעט אם נקבע לפי החוק כי ביטול העסקה ייעשה בדרך של הודעה בכתב;
(2) בדואר רשום;
(3) בדואר אלקטרוני;
(4) בפקסימיליה, אם יש לעוסק;
(5) באינטרנט – בעסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באמצעי זה;
(6) בכל אמצעי אחר שקבע השר.

בסעיף 2 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א- 2010 נקבע מועד, 14 ימים (למעט מוצרים שהחזרתם הוגבלה בחוק, מוצרי נעלה, ביגוד, תכשיטים שתמורה ששולמה בעדם אינה עולה על 3,000 ₪ ), לביטול עסקה על ידי הצרכן ובתנאי שלא נעשה שימוש במוצר והמוצר לא נפגם.

מועד שונה נקבע לביטול עסקה ברוכלות ( עסקה שבוצע באמצעות פניה של העוסק לצרכן ושבא למקום מגוריו של הצרכן, למקום עבודתו, למקום לימודיו וכו’ ולא במקום בית העסק) ועסקת מכר מרחוק שבוצע על יד צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, מועד זה קבוע בסעיף 14ג1 לחוק והינו 4 חודשים .

לסיכום, היות וחשתם פגיעה בזכות על פי חוק הנ”ל כדאי להתייעץ עם עו”ד לבדיקת מקרה שיכול לזכות אתכם בפיצוי כספי

אין לראות בתוכן מאמרים השונים באתר לרבות מאמר זה, משום תחליף לייעוץ משפטי אלא הסבר כללי בלבד. לקבלת ייעוץ משפטי בעניינך יש ליצור קשר עם עו”ד ליאורה חזן

ליצירת קשר

דרג בבקשה

0 / 5

Your page rank: