עו"ד ליאורה חזן – עו"ד הוצאה לפועל

scale

בקשת ביצוע

בקשה לביצוע פסק דין

ניתן להגיש בקשה בחלוף 30 יום מיום מתן פסק הדין, היה ופסק הדין ניתן לא במעמד הצדדים אז בחלוף 30 יום מיום המצאתו אלא אם כן נקבע מועד אחר בפסק הדין – בחלוף אותו מועד.

                           

בקשה לביצוע פסק דין מזונות

ניתן להגיש בקשה בטרם חלוף מועד של 30 יום מיום מתן פסק הדין או מיום המצאתו אלא אם כן נקבע מועד אחר – בחלוף אותו מועד.

בקשה לביצוע פסק דין פינוי מושכר

ניתן להגיש בקשה בחלוף 15 ימים מיום מתן פסק הדין או מיום המצאתו לחייב

בקשה לביצוע שטר

ניתן הגיש בקשה בחלוף מועד הנקוב לפירעון שטר.

טענת פרעתי

טענת פרעתי 

חייב ששילם לפי פסק הדין באופן מלא או חלקי עליו להעלות טענת פרעתי. חשוב לזכור שאין עיכוב הליכים אוטומטי בטענת פרעתי ועל החייב להגיש בקשה לעיכוב הליכים.   

מסלול מקוצר בהוצאה לפועל

מסלול מקוצר

ניתן להגיש לביצוע פסק דין או כל חוב אחר שניתן לבצעו על פי חוק כמו פסק דין במסלול מקוצר עד לסכום 25,000 ₪ (מלבד תיק מזונות, בקשה לביצוע משכנתא או משכון) .חשוב לציין, שלא ניתן לפתוח תיק במסלול מקוצר נגד החייב שניתן לגביו צו איחוד תיקים או סך חובותיו עולים על 100,000 ₪ .פרק זמן לנקיטת הליכים במסלול זה הינו 8 חודשים אך רשאי רשם להורות על מועד מאוחר יותר. 

       

גביית מזונות בהוצאה לפועל

הגשת בקשה במסלול מזונות –

הינו הליך שבו ניתן להגיש בקשה לביצוע פסק דין למזונות בלבד. בקשה לביצוע פסק דין למזונות ניתן להגיש בכל לשכת הוצאה לפועל שבה פועל מסלול מזונות.במסלול זה הלשכה פועלת בשם הזוכה.

                                

הליכים שניתן לנקוט בהם בהליכי הוצאה לפועל

  • מסירת מידע

בקשה לקבלת מידע על החייב מאפשרת לזוכה לקבל מידע אודות החייב בדבר הכנסתו, כניסות ויציאות מהארץ, נכסיו החייב וכו' בכדי לקדם הליכי גבייה.

  • הטלת עיקולים

במסגרת הליך זה ניתן לעקל נכסים מנכסי החייב כגון:

מיטלטלין, מקרקעין, כלי רכב וכו'.

בסעיף 22 לחוק מופיע רשימת המיטלטלין שלא ניתנים לעיקול:

(1) צרכי אוכל כדי מחיית החייב ובני משפחתו הגרים עמו, לתקופה של שלושים יום;

(2) מערכות בגדים, מיטות, כלי מיטה, ציוד רפואי, תרופות, כלי אוכל,

כלי מטבח וכלי בית אחרים, והכל אם הם צרכים חיוניים לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו;

(3)  דברים הדרושים כתשמישי קדושה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו; לעניין זה,

"תשמישי קדושה" – לרבות מיטלטלין בבית

תפילה שנועדו לאפשר את קיום התפילה באופן סביר;

(4) כלים, מכשירים, מכונות ומיטלטלין אחרים, לרבות רכב, וכן בעלי חיים,

שבלעדיהם אין החייב יכול לקיים מקצועו, מלאכתו,

משלח ידו או עבודתו שהם מקור פרנסתו ופרנסת

בני משפחתו, ובלבד ששוויים המוערך אינו עולה על סכום שנקבע בתקנות;

(5) כלים, מכשירים, מכונות ומיטלטלין אחרים, לרבות רכב, וכן בעלי חיים,

השייכים לנכה והנחוצים לו לשימושו האישי בגלל נכותו;

(6)  חיות מחמד; לעניין זה, "חיית מחמד" – בעל חיים המוחזק בביתו או

בחצריו של החייב ואינו משמש לעיסוק בעל אופי מסחרי;

(7) פריט אחד מכל אחד מסוגי המיטלטלין המפורטים בתוספת החמישית,

הדרוש לחייב ולבני משפחתו החיים עמו, ובלבד שוויו המוערך אינו עולה על

סכום שנקבע בתקנות; שר המשפטים, רשאי, בצו, להוסיף לתוספת החמישית

סוגי מיטלטלין, שהתמורה הצפויה ממכירתם אינה מצדיקה את הפגיעה

החמורה שתיגרם עקב עיקולם לחייב או לבני משפחתו הגרים עמו,

ובלבד שוויים המוערך אינו עולה על סכום שנקבע בתקנות;

(8) מיטלטלין ששוויים המוערך אינו עולה על סכום שנקבע בתקנות; פסקה זו לא תחול על מיטלטלין שהם מלאי עסקי.

הטלת הגבלות על החייב

סעיף 66א לחוק מאפשר הטלת הגבלות על החייב כלהלן:

הגבלת החייב מקבל דרכון

עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ

הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד

הגבלת החייב מעשות שימוש בכרטיס חיוב

הגבלת החייב מייסד תאגיד או מהיות בעל עניין בתאגיד

הגבלת החייב מקבל, מהחזיק או מחדש רישיון נהיגה

ההגבלה לא תיכנס לתוקף אלא אם כן נשלחה לחייב התראה בדואר וחלפו 30ימים מיום המצאתה לחייב.

הפטר בהליכי הוצאה לפועל

ניתן לקבל צו הפטר בהליכי הוצאה לפועל ולשם כך על החייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

(1) המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים, והוא היה חייב מוגבל באמצעים בארבע השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר, לפחות;

(2)  בעת הגשת בקשת ההפטר לא עלה סך חובותיו של החייב, לרבות חובות שאינם בני-הפטר, על 800,000 שקלים חדשים ואם עלה סך חובותיו כאמור על 800,000 שקלים חדשים – קרן החוב לא עלתה על 400,000 שקלים חדשים,  ובלבד שסך חובותיו אינו עולה על שני מיליון שקלים חדשים;לעניין זה, "קרן החוב" –  סכום החוב במועד היווצרותו, ולעניין חוב שהוגשה בעניינו בקשה לביצוע ללשכת הוצאה לפועל – מועד הגשת  הבקשה;

(3) אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש בדרך אחרת, שניתן לממשם לפי פקודת  פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, למעט משכורת או הכנסה אחרת שהוא זכאי לה; בקביעת היותו של נכס בעל ערך ישקול הרשם, בין השאר, את עלויות מימושו ואת קיומה של תועלת של ממש לנושים ממימושו בהתחשב בעלויות אלה  

(4) החייב עמד בצו התשלומים שניתן לו לפי סעיף 69ז, בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת בקשת ההפטר, או שילם לפחות 18 תשלומים בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת בקשה ההפטר ובאותו מועד שילם את יתרת התשלומים שנותרו לתשלום;

(5)  אין בקשת פשיטת רגל כמשמעותה בפקודת פשיטת הרגל שתלויה ועומדת לגבי החייב;

(6) במהלך חמש השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר –

(א)  לא ניתן לגבי החייב צו כינוס כמשמעותו בסעיף 6 לפקודת פשיטת הרגל ולא נדחתה בקשת החייב לצו כאמור;

(ב)  החייב לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל ולא נדחתה בקשת פשיטת רגל שהגיש החייב לפי הפקודה האמורה;

(ג)  לא ניתן לחייב צו הפטר לפי פקודת פשיטת הרגל.

(ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א)(4), רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת צו הפטר גם לחייב שלא עמד בצו התשלומים כאמור באותו סעיף קטן,בהתחשב, בין השאר, במספר התשלומים ששילם החייב לפי צו התשלומים  שניתן לו ובנסיבות אי-התשלום, ורשאי הרשם, אם ראה צורך בכך, להתנות את מתן ההפטר בהשלמת התשלומים החסרים לפי צו התשלומים.

חשוב לציין, שקיימים חובות שאינם בני תביעה, כלומר שלא ניתן לפטור את פושט הרגל מתשלומם:

(1)  חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה או חוב המגיע למדינה בשל קנס;

(2)  חוב או חבות שנוצרו במרמה שפושט הרגל היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה כאמור;

(3)  חבות לפי פסק דין לחובתו בתובענת מזונות, להוציא מה שהורה בית המשפט במפורש לגבי החבות, במידה שהורה ובתנאים שהורה.צו הפטר לא יפטור אדם שביום מתן צו הכינוס היה שותף עם פושט הרגל או שהיה עמו יחד נאמן,מחוייב או קשור בחוזה, או שהיה ערב או מעין ערב לו.

 

איחוד תיקים

חייב שנגדו מתנהלים מספר תיקי הוצאה לפועל יכול להגיש בקשה למתן צו איחוד.

להלן תנאים לדיון בבקשת איחוד :

1. לצרף הצהרה מנומקת, הנתמכת במסמכים, בדבר מצבו הכלכלי ובדבר יכולתו לשלם את החוב הפסוק

2. לצרף כתב ויתור על סודיות והסכמה למסירת מידע ומסמכים עם הגשת הבקשה, שילם בלשכה שבה הגיש את בקשתו, סכום של 3% לפחות מיתרת החובות בתיקים

3. שילם סכום נוסף של 3% מהיתרה האמורה בפסקה (2), מדי חודש בחודשו, עד להחלטה בבקשת האיחוד – אלא

4.  אם כן קבע רשם ההוצאה לפועל אחרת החייב יגלה בבקשתו את מלוא המידע על נכסיו במשך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה לרבות זכויות שבשלן הגיש תביעות משפטיות, ופירוט מלא של כל חובותיו ביום הגשת הבקשה, לרבות החובות שבשלם הוגשו נגדו תביעות משפטיות

לפרטים נוספים או לתיאום פגישת ייעוץ – צרו קשר עם המשרד עוד היום ואשמח לעמוד לשירותכם!

ליצירת קשר עם עו''ד ליאורה חזן
שינוי גודל גופנים
ניגודיות