עו”ד ליאורה חזן – עו”ד דיני עבודה

עורך דין דיני עבודה

   

מה מגיע לעובד? זכויות העובד

הודעה לעובד בדבר תנאי העסקתו ו/או עדכון על שינוי בתנאי עסקתו

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס”ב-2002 קובע חובת המעסיק למסור לעובדו הודעה בדבר תנאי העסקתו.סעיף 2 לחוק מפרט תוכן ההודעה שעל המעסיק למסור לעובד :

 (א)  פירוט תנאי העבודה של העובד בהודעה על תנאי עבודה יהיה בענינים אלה:

(1)   זהות המעסיק וזהות העובד;

 (2)   תאריך תחילת העבודה ואם חוזה העבודה הוא  לתקופה קצובה – תקופת העבודה; היה חוזה העבודה שלא לתקופה קצובה, יציין זאת המעסיק;

(3)   תיאור עיקרי התפקיד;

(4)   ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד;

 (5)   סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר ואולם אם נקבע שכר עבודתו על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו – דירוג העובד ודרגתו;

 (6)   אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד, לפי הענין;

(7)   יום המנוחה השבועי של העובד;

(8)   סוגי תשלומים של המעסיק ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, וכן פירוט הגופים שאליהם המעסיק מעביר בפועל את התשלומים האמורים, ואולם אם התחיל מעסיק להעביר בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך הודעה נפרדת לעובד; 

 (9)  לגבי מעסיק שהוא או שארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי”ז-1957, המסדיר את תנאי העבודה של העובד – שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם והמען לפניה אליו; (תיקון מס’ 1) תשס”ח-2007 (תיקון מס’ 2)  תשס”ח-2008

(10)  לגבי מעסיק שהוא צד לחוזה לביצוע עבודה או למתן שירותים או לגבי מעסיק שהוא קבלן כוח אדם שהוא צד לחוזה עם מעסיק בפועל, והחוזה האמור כולל הוראות לעניין תנאי עבודה של עובדו של המעסיק – תנאי העבודה כאמור,כמפורט בפסקאות (1) עד (9), וכל פרט נוסף שנקבע לפי סעיף קטן (ג)(1) וכן תנאים הנוגעים לסיום יחסי עבודה; לעניין זה, “קבלן כוח אדם”, “מעסיק בפועל” – כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ”ו-1996.       

         

חופשה

זכאותו ל העובד לחופשה שנתית קבועה בחוק חופשה שנתית, תשי”א-1951, שהינה זכות קוגנטית שלא ניתן לוותר עליה.

 אורך החופשה משנתה בהתאם לאחוזי משרה של העובד, וותק, ענף שבו הועסק העובד וכו’.

 3. על פי סעיף 3 לחוק הנ”ל להלן אורך החופשה שמגיע לעובד:

  (א)  אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד הוא:

  (1)   בעד כל אחת מ-5 השנים הראשונות – 16 יום;

  (2)   (נמחקה);

  (3)   בעד השנה השישית – 18 יום;

  (4)   בעד השנה השביעית – 21 יום;

  (5)   בעד השנה השמינית ואילך – יום נוסף לכל שנת עבודה עד לחופשה של 28 יום;

 

מחלה

לעובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה קמה זכאות לתשלום ימי מחלה בכפוף

למספר ימים שנצברו לו. כמה ימי מחלה מגיע לעובד?

 על פי חוק, תקופת ימי מחלה המגיעה לעובד הינה 1,5 יום לכל חודש ולא יותר מ-90   ימים.

היכן משולמים ימי מחלה?

 יום ראשון של המחלה – 0

 יום שני ושלישי – מחצית

 החל מיום הרביעי – תשלום מלא

 

הבראה

 עובד שהשלים שנה במקום עבודתו זכאי לתשלום דמי הבראה.

מספר ימי הבראה משתנים בהתאם לוותק של העובד במקום עבודתו, חלקיות משרה וכו’

שנות ותק של העובד מספר ימי הבראה
שנה ראשונה 5ימים
שנה 2 ו 3 6 ימים
שנה 4 עד 10 7 ימים
שנה 11 עד 15 8 ימים
שנה 16 עד 19 9 ימים
שנה 20 ואילך 10 ימים

 

מועד לתשלום השכר

על פי חוק, מועד לתשלום שכר חושי הינו תום הדש שבעדו הוא משתלם. היה ושכרו של העובד לא שולם עד היום 9 לאחר מועד לתשלום השכר, קמה לעובד זכות לפיצויי הלנת השכר.

 

החזר נסיעות

בהתאם לצו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה, עובד שזקוק בתחבורה ציבורית בכדי להגיע למקום עבודתו זכאי להחזר דמי נסיעות.

 

שעות נוספות

על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי”א-1951 יום עבודה מלא הינו 8 שעות ולעובד שמועסק בשעות לילה – 7 שעות. גמול שעות נוספות בעד שעתיים הראשונות לעובד הינו 125% משכרו הגיל, ובעד כל שעה נוספת לאחר מכן לא פחות מ-150%.

 

הפרשות לפנסיה

פנסיה חובה חלה על כל העובדים (גברים החל מגיל 21 ונשים מגיל 20) במשק .

להלן שיעור ההפרשות :

החל
הפרשות המעסיק לפיצויים
הפרשות העובד
הפרשות המעסיק
סה”כ
2008
0.83%
0.83%
0.83%
2.5%
2009
1.68%
1.66%
1.66%
5%
2010
2.5%
2.5%
2.5%
7.5%
2011
3.34%
3.33%
3.33%
10%
2012
4.18%
4.16%
4.16%
12.5%
2013
5%
5%
5%
15%
2014
6%
5.5%
6%
17.5%
2016
6%
5.75%
6.25%
18%
2017
6%
6%
6.5%
18.5%

   

דמי חגים

על פי צו הרחבה, עובד (שאינו עובד חודשי) זכאי לתשלום דמי חגים ע”ס 9 ימים בשנה בתנאי שעבד באותו מקום העבודה לפחות 3 חודשים ולא  נעדר מעבודתו סמוך ליום החג.

 

שכר מינימום

עובד שמילאו לו 18 שנה ועובד במשרה מלאה זכאי לקבל שכר לא יפחת משכר מינימום לחודש, לא יפחת משכר מינימום לשעה או שכר מינימום ליום.  החל מ 1.4.2018 היקף שבוע עבודה קוצר ל-42 שעות, היקף שעות עבודה חודשיות הינו 182 שעות. החל מ-1.12.2017 שכר מינימום חודשי בהיקף משרה מלאה לא יפחת מ- 5,300 ₪ .

 

הפסקה

על פי חוק שעות העבודה ומנוחה העובד זכאי להפסקה במהלך יום עבודתו.

 •  הפסקות

 •   (א)  ביום עבודה של שש שעות ולמעלה, תופסק העבודה למנוחה ולסעודה ל-¾ שעה לפחות,

 • ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות; ביום שלפני המנוחה השבועית

 •  וביום שלפני חג, ההפסקה היא של חצי שעה לפחות.

 •   (ב)  הפסקה לפי סעיף קטן (א) לא תעלה על שלוש שעות.

 •  (ג)   בעת הפסקה לפי סעיף קטן (א) הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי העובד לצאת מהמקום שבו הוא עובד,

 אלא אם נוכחותו במקום העבודה היא הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והעובד נדרש על ידי

מעסיקו להישאר במקום העבודה, ובמקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

 •  (ד)  עובד רשאי להתפלל במהלך יום עבודתו בהתאם לדרישות דתו; זמן התפילה ייקבע במקום העבודה

 בהתאם לצורכי העבודה ואילוציה, ובהתחשב בדרישות דתו של העובד.

 •    הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים

 • 20א.   (א)  עובד זכאי, במהלך יום עבודתו, להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם לצרכיו.

 •   (ב)  (1)   המעסיק יוודא כי יש חדר שירותים תקין וראוי לשימוש העובדים, במקום העבודה או בקרבתו;

 

מנוחה שבועית

 •   שעות המנוחה השבועית (חוק שעות עבודה ומנוחה)

 •  (א)  לפחות שלושים ושש שעות רצופות לשבוע הן המנוחה השבועית של העובד.

 • (ב)  המנוחה השבועית תכלול –

 •  (1)   לגבי יהודי – את יום השבת;

 • (2)   לגבי מי שאינו יהודי – את יום השבת או את יום הראשון או את היום הששי בשבוע,  הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.

 

הודעה מוקדמת

מעסיק המבקש לפטר את העובד ייתן לו הודעה מוקדמת ועובד שמבקש להתפטר ייתן למעסיק הודעה מוקדמת וזאת לפי התקופות כמפורט בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות כהלן :

 • הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד במשכורת

 • עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:

 •  (1)  במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים – של יום אחד בשל כל חודש עבודה;

 •  (2)  במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת

 • עבודתו הראשונה – של 6 ימים,בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש

 •  עבודה בתקופה האמורה;

 •  (3)  לאחר שנת עבודתו הראשונה – של חודש ימים.

 

הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד בשכר

עובד בשכר זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:

(1)  במהלך שנת עבודתו הראשונה – של יום אחד בשל כל חודש עבודה;

(2)  במהלך שנת עבודתו השניה – של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;

(3)  במהלך שנת עבודתו השלישית – של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;

(4)  לאחר שנת עבודתו השלישית – של חודש ימים.

 

תלושי שכר

על פי סעיף 24 לחוק הגנת השכר חלה על המעסיק חובה לנהל פנקס שכר ולמסור לכל עובד, בכתב, תלוש שכר.

 

לפרטים נוספים או לתיאום פגישת ייעוץ – צרו קשר עם המשרד עוד היום ואשמח לעמוד לשירותכם!

ליצירת קשר עם עו''ד ליאורה חזן

דרג בבקשה

0 / 5

Your page rank: